Rekisteri-ilmoitus

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rauman seudun eläinsuojeluyhdistys ry (RESY)
puh. 044-788 1178
Yhteyshenkilön sähköposti: marjaana.aho(at)resy.fi

Jäsenrekisteri
Takaisinmaksusopimukset
Lemmikkieläinten hautausmaan hautauslaskut

Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään Rauman seudun eläinsuojeluyhdistys ry:n (RESYn) jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja.

Lisäksi rekisterissä käsitellään RESYn järjestämiin tapahtumiin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu RESYn lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.

Takaisinmaksusopimuksien ja hautauslaskujen käsittely perustuu sopimukseen.

Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterissä käsitellään RESYn jäsenten, luottamus- ja toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:
• Etu- ja sukunimi
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Takaisinmaksusopimusten ja hautauslaskujen osalta kerättävät tiedot:
• Etu- ja sukunimi
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Tapahtumiin osallistujilta kerättävät tiedot:
• Etu- ja sukunimi

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään jäseniltä ja tapahtumiin osallistujilta itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Avoine Oyn järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilitoimistolle yhdistyksen kirjanpidon toteuttamiseksi hautauslaskujen ja takaisinmaksusopimusten muodossa. Tositteita säilytetään laissa säädetty aika.

Henkilötietojen säilytysaika
Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on RESYn jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa RESYlle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat RESYn käsittelemät henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on RESYn oikeutettu etu;
– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, RESY käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. RESY voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. RESY voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse
yhteyshenkilölle osoitteeseen: marjaana.aho(at)resy.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä:
Rauman Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry.
puh. 044-788 1178
yhdistys(at)resy.fi

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 25.5.2018